Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 653 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 653

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 585/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2015 година, съгласно Приложение № 1, със следното мероприятие: с.Драгижево - 20 години юбилей на КП „Вяра” с.Драгижево, месец септември.

2. Допълва План - сметка за необходимите финансови средства в размер на 200 лева за Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2015 година, съгласно Приложение № 2, както следва:

Септември 2015 г.
20 години юбилей на КП „Вяра” с.Драгижево
Сума: 200 лева - „Вяра” с.Драгижево

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/