Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 652 / 27.08.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 63 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 652

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя в точка 1.3.2. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., стойността на обектите в Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, по следния начин:

Наименование: било: става:
Целева субсидия
1. Ремонт канцелария кметство Добри дял 3 400 2 279
2. Ремонт сграда кметство Мерданя 8 200 6 622
3. Ремонт сграда кметство Драгижево 3 500 3 259
4. ЦДГ „Пчелица” - основен ремонт
сервизни помещения 1 569 409
5. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец -
ремонт на сграда 0 12 931
6. ЦДГ с.Добри дял - подмяна врата 1 500 1 490
7. ЦДГ с.Драгижево - подмяна дограма,
ремонт бетонна площадка и офис 6 700 6 423
8. Ремонт покривна конструкция на сградата
на пенсионерски клуб Джулюница 6 000 4 078
9. Ремонт покривна конструкция -
пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” 7 000 5 505
10. ЦДГ с.Джулюница - ремонт ел.инсталация 8 500 7 783
11. Изготвяне на проекти 28 431 24 021

Всичко: 74 800 74 800

Собствени средства
1. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец -
ремонт на сграда 12 200 0
2. Изготвяне на проекти 20 569 32 769

Всичко: 32 769 32 769


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/