Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 649 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 649

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2015 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2015 г.
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2015 г.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2015 г.
5. Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2015 г.

МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Предложения за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2015/2016 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Лясковец и кметове на Кметства.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/