Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 647 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 647

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2015 година до 30 юни 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнението на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2015 година до 30 юни 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/