Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 642 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 642

ОТНОСНО: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) - за частта от трасе на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - пътна връзка, довеждащ водопровод и външно електрозахранване, преминаваща в сервитута на поземлен имот (ПИ) с № 000300 - път ІV клас, отразен по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Драгижево, община Лясковец, необходими за обслужване на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”, разположен в ПИ № 000148 по КВС на землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново и в ПИ № 000338 по КВС на землището на с.Шереметя, община Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1, изр. посл. и ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Съгласува изготвения проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасета на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - пътна връзка, довеждащ водопровод и външно електрозахранване, необходими за обслужване на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци”, разположен в поземлен имот № 000148 по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново и в поземлен имот № 000338 по КВС на землището на с.Шереметя, община Велико Търново, само в частта за попадащата техническа инфраструктура в територията на землището на с.Драгижево, община Лясковец, преминаваща в сервитута на поземлен имот № 000300 по КВС на с.Драгижево, община Лясковец - път ІV клас, представляващ публична общинска собственост на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/