Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 641 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 641

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец в съответствие с чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за второто тримесечие на 2015 година, както следва:
- на територията на страната – трикратно пътуване до гр.София – общо 40,00 лева.

2. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, за второто тримесечие на 2015 година, както следва:
- на територията на страната – двукратно пътуване до гр.София и еднократно пътуване до гр.Велинград – общо 50,00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/