Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 640 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 640

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя в точка 1.3.2. от свое Решение № 564/17.02.2015 г., стойността на обектите в Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, по следния начин:

Наименование: било: става:

Собствени средства
1. ЦДГ „Детелина” с. Козаревец - ремонт на сграда 20 000 12 200

2. ЦДГ „Детелина” с. Козаревец -
изграждане отоплителна инсталация 35 000 31 558

3. гр. Лясковец - изграждане на канал
на ул. „Атанас Качамаков” 20 000 31 242

Всичко: 75 000 75 000

Проекти § 51-00 § 52-00
било става било става
1. Създаване на съвременни условия
за спорт, отдих и рекреация на активните
младежи и жители на Община Лясковец -
основен ремонт и изграждане на
нови площадки 128 485 52 180 0 76 305

Всичко: 128 485 52 180 0 76 305


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/