Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 639 / 30.07.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 62 от заседание
на ОбС, проведено на 30.07.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 639

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/