Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 628 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 628

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец, Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява Димо Стефанов Минев (посмъртно) със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/