Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 625 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 625

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014-2015 г., сравнена с предходната стопанска 2013-2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за извършените пролетно- селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014-2015 година, сравнена с предходната стопанска 2013-2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/