Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 624 / 17.06.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 17.06.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 624

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за счетоводството, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/