Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 617 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 617

ОТНОСНО: Предложение за приемане на шестмесечен мораториум върху разпореждането с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 7 гласа „за”, 7 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за приемане на шестмесечен мораториум върху разпореждането с общинско имущество.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/