Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 616 / 28.05.2015

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 616

ОТНОСНО: Утвърждаване на Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 г., както и определяне на правилата за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема представения Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване - Приложение № 1.

II. При общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади, ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:
1. да не променят предназначението им;
2. да не използват земите за неземеделски нужди;
3. да не ги разорават;
4. да почистват пасищата и мерите от замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;
5. да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6. забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7. забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8. пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки;
9. да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за сключване на договори за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, определени за стопанската 2015/2016 г. по Списъка по точка І, въз основа на подадени заявления, придружени от необходимите документи.
Договорите за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери, да бъдат сключени за пет стопански години, считано от 01.10.2015 г., при наемна цена, определена по пазарен механизъм и посочена по землища в Приложение № 2 към настоящото решение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение №1 и Приложение №2