Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 614 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 614

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец.

На основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/