Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 607 / 28.05.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 607

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се внесе в Министерски съвет на Република България предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Николай Иванов Георгин, ЕГН ----------.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/