Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 603 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 603

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ - за комплексно обществено обслужване в кв.80 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, за поставяне на павилион с предназначение: търговска и обслужващи дейности, с площ 81 кв.м върху съществуваща сграда - обществена тоалетна и част от прилежащия около нея терен, съгласно Подробна схема № 7 – Л-ц - актуализация, одобрена от главния архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 154.71 лева и депозит за участие – 10 % от началния годишен наем в размер на 185.65 лева.

2. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

3. В условията на тръжната документация да бъде предвидено задължение на наемателя да ремонтира за своя сметка и да поддържа безвъзмездно в добро санитарно-хигиенно отношение съществуващата сграда - обществена тоалетна, като едната половина от обществената тоалетна да бъде ползвана от обслужващия персонал и посетителите на поставения преместваем обект (павилион), а останалата част да бъде предназначена за обществен достъп с отделен вход.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да изготви тръжна документация, да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/