Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 599 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 599

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на обекти, разположени в поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец (бивш стопански двор).

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвения проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), определящ трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на обекти, разположени в поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец, преминаващо в сервитута на съществуваща улична мрежа в урбанизирана територия (улица с о.т. 73а-75 по ПУП) и извън урбанизираната територия в сервитута на път ІV клас, отразен с № 000028 и местен път отразен с № 210047 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/