Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 593 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 593

ОТНОСНО: Удължаване на сроковете на действие на сключените договори за наем на предоставени пасища и мери от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за индивидуално ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Дава съгласие за сключване на допълнителни споразумения (анекси) към договорите за индивидуално ползване на пасища и мери от Общинския поземлен фонд от 2012 година, за удължаване на срока на действието им, до 30.09.2015 година вкл., за стопанската 2014 - 2015 година. Допълнителните споразумения да бъдат сключени с досегашните наематели при наемна цена от 1 лев/дка годишно.

II. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на приложимата нормативна уредба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/