Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 592 / 28.04.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 592

ОТНОСНО: Приемане на решение за отмяна на Решение № 587/26.03.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, прието с Протокол № 56/26.03.2015 г.

На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № ОА04-4019/09.04.2015 г. на Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 587/26.03.2015 г., прието с Протокол № 56 от 26.03.2015 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/