Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 589 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 589

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, в терен по §4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ. бр. 62 от 2010 г.).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предоставя земя от Общинския поземлен фонд с обща площ 2,500 дка, представляваща част от поземлен имот 254 целия с площ 287,777 дка в местност „Чуката” за идентифициране и настаняване на имоти, признати за възстановяване в съществуващи (възстановими) стари реални граници с Решение с № 1056 R/10.08.1995 г. на Общинска служба по земеделие - гр.Лясковец, както следва:

1. Нива от 1,500 дка, V категория, местност „Чуката” в землището на с.Добри дял, общ. Лясковец;

2. Лозе от 1,000 дка, V категория, местност „Чуката” в землището на с.Добри дял, общ. Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/