Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 586 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 586

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване” към Фонд „Социална закрила”, Мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване”, към Фонд „Социална закрила” за 2015 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на собствено финансово участие на Община Лясковец в размер на минимум 10 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 2 280 лева.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими действия по подготовка на проектното предложение и кандидатстване пред Фонд „Социална закрила”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/