Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 585 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 585

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2015 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 24 270 лева и 10 600 лева дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2015 година, съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/