Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 581 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 581

ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за защита при бедствия в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/