Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 576 / 26.03.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 26.03.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 576

ОТНОСНО: Приемане допълнение и изменение на Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 7 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 1.3. от Решение № 564/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, в приложение № 4 - поименният списък на обектите за капиталови разходи, по следния начин:

Наименование било става

1. Кметство с.Мерданя – ремонта на покрив
и фасади на обществена сграда – от проект КБ 33 800 0
2. Ремонт канцелария кметство Добри дял 0 3 400
3. Ремонт сграда кметство Мерданя 0 8 200
4. Ремонт сграда кметство Драгижево 0 3 500
5. Ремонт покривна конструкция на сградата
на пенсионерски клуб с.Джулюница 0 6 000
6. Ремонт покривна конструкция -
пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” 0 7 000
7. Изграждане на зона с детска площадка в
местност „Светицата” 0 5 700
Всичко: 33 800 33 800

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/