Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 572 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 572

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, представляващ електропровод за нуждите на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, и заявление с вх. № М-144/10.02.2015 г. и техническо задание с предложение от „НАМБЪР УАН РИСАЙКЛИНГ” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елемент от техническата инфраструктура, с трасе преминаващо през поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 210045 и начин на трайно ползване „местен път”, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, (бивш стопански двор), с цел електроснабдяване на поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план -Парцеларен план за изграждане на елемент от техническа инфраструктура, с трасе преминаващо през поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 210045 и начин на трайно ползване „местен път” по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/