Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 571 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 571

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията, включващ Подробен устройствен план за застрояване - работен устройствен план извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец и Инвестиционен проект за „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заявление с вх. № М-145/10.02.2015 г. и техническо задание с предложение от „НАМБЪР УАН РИСАЙКЛИНГ” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване - Работен устройствен план и инвестиционен проект за обект: „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост” с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 210025 с площ 1742 м2 и начин на трайно ползване „животновъдна ферма”, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Одобрява задание за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план за застрояване – Работен устройствен план и инвестиционен проект за обект „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост” с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 210025 с площ 1742 м2 и начин на трайно ползване „животновъдна ферма”, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/