Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 568 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 568

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Общинския план за действие на младежта през 2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за изпълнението на Общинския план за действие на младежта през 2014 г., съгласно Приложение 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/