Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 566 / 17.02.2015

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 566

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с писмо с вх. № ИЖС-560/02.02.2015 г. на Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на Общото събрание на 12.03.2015 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2015 г., като вноската на държавата е в размер 10 000 лева (десет хиляди лева), на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2015 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 10000
2. Община Велико Търново 26.71 % 7634
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019
4. Община Елена 2.84 % 812
5. Община Златарица 1.20 % 343
6. Община Лясковец 4.04 % 1155
7. Община Павликени 7.19 % 2055
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244
9. Община Стражица 3.83 % 1095
10. Община Сухиндол 0.78 % 223

2. По точка 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за 2014 г.”

3. По точка 3 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността през 2014 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново през 2014 г.”

4. По точка 4 от дневния ред – Даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.
5. По точка 5 от дневния ред – Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в редовно заседание на Общото събрание на 12.03.2015 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 12.03.2015 г. на заседание на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По точка 1 от дневния ред – Приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2015 г., като вноската на държавата е в размер 10 000 лева (десет хиляди лева), на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2015 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 10000
2. Община Велико Търново 26.71 % 7634
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019
4. Община Елена 2.84 % 812
5. Община Златарица 1.20 % 343
6. Община Лясковец 4.04 % 1155
7. Община Павликени 7.19 % 2055
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244
9. Община Стражица 3.83 % 1095
10. Община Сухиндол 0.78 % 223

2. По точка 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново за 2014 г.”

3. По точка 3 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността през 2014 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново през 2014 г.”

4. По точка 4 от дневния ред – Даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

5. По точка 5 от дневния ред – Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/