Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 565 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 565

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец за преодоляване на щети, вследствие на пожар в обитаваното жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заявление с вх. РД-01-6786/18.12.2014 г. от Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин лева) на Еленка Кръстева Стоева от гр.Лясковец, ул. „Трети март” № 4, ет.4, ап.15, за преодоляване на щети, вследствие на пожар в обитаваното от семейството й жилище.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/