Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 563 / 17.02.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 17.02.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 563

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 24,5 броя, включващи:

1. Дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” – 10 броя, в това число:

- Община Лясковец – 8 броя;
- с. Козаревец – 0.5 броя;
- с. Добри дял – 0.5 броя;
- с. Мерданя – 1 брой.

2. Дейност „Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов” – 0 броя.

ІІ. Настоящето решение влиза в сила от 01.03.2015 г.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/