Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 562 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 562

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. В Глава шеста „Заседания на общински съвет”, в чл.29, ал.1 се създава точка 5, със следното съдържание:

„т.5. Ако общинските съветници неприсъстват на извънредно заседание на общинския съвет, те не носят финансова санкция за неприсъствието на същото.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/