Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 561 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 561

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/