Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 554 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 554

ОТНОСНО: Предоставяне на средства по временна финансова помощ.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.126 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с писмо с вх.№ РД-01-336/19.01.2015 г. от Сдружение „Партньори за Лясковец”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предоставя средства по временна финансова помощ в размер на 68 200 лева на Сдружение „Партньори за Лясковец”.

ІІ. След окончателното плащане по проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Лясковец”, предоставената финансова помощ на Сдружение „Партньори за Лясковец” да бъде възстановена на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/