Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 553 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 553

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.2, т.1 и чл.7 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В чл. 11, ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври”, като текста придобива следната редакция:
„Чл. 11. (1). Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.”

§ 2. В чл. 11, ал. 2 думите „от 1 март” се заличават, като текста придобива следната редакция:
„(2). На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

§ 3. В чл. 40 се изменя по следния начин:
„Чл. 40. (1). Размерът на данъка се определя от служител на общинска администрация въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, подържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2). Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на месните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3). Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване на право за освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчните облекчения по чл. 59, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
(4). Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.”

§ 19. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/