Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 551 / 29.01.2015

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 551

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Чл. 12, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 12. (1). Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.”

§ 2. В Чл. 12, ал. 2 се премахват думите „от 1 март” и текста придобива следната редакция:
„(2). На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”

§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 2 се допълва и придобива следната редакция:
„2. Освобождават се от такса децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета. Родителите или настойниците на тези деца заплащат като такса част от разликата до фактическия размер на разхода за храна. За летния период от 01 юни до 14 септември родителите или настойниците на тези деца заплащат пълната такса за ползването на детска градина.

§ 4. В чл. 36, ал. 1 се допълва с т.13 със следното съдържание:
„13. За всички услуги, за които няма определен срок за извършването им, срокът е 24 часа.”

§ 24. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/