Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 547 / 29.12.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 547

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1. Приемане Отчет на общинския план за действие на младежта за 2014 г. и Общински годишен план за младежта за 2015 г.
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост за 2015 година.
3. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2014 година.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2014 година.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
2. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2015 година.
3. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г.
4. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ МАРТ

1. Информация за изпълнение Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2014 година.
2. Приемане План за изпълнение на Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2015 година.
3. Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
4. Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2015 година и План – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
6. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за календарната 2014 г.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2015 година.
2. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2014 година.
3. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2015 година.

МЕСЕЦ МАЙ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Състояние, перспективи, развитие, финансиране и управление на футбола в община Лясковец.

МЕСЕЦ ЮНИ

1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2014 - 2015 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
4. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/