Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 539 / 29.12.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 539

ОТНОСНО: Предложение от кмета на с. Джулюница, относно размера на промила за такса „битови отпадъци” на физически лица в Кметство с.Джулюница за 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя размера на промила за такса „битови отпадъци” на физически лица в Кметство с.Джулюница от 3.25 промила на 5.25 промила за 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/