Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 537 / 08.12.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 08.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 537

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с писмо с вх. № РД-01-6329/27.11.2014 г. на Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на общото събрание на 12.12.2014 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2014 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2014 г., като вноската на държавата е в размер 2 000 лева (две хиляди лева), съобразно Писмо № 91-00-77 от 06.11.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие.
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2014 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 2000
2. Община Велико Търново 26.71 % 1527
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 804
4. Община Елена 2.84 % 162
5. Община Златарица 1.20 % 69
6. Община Лясковец 4.04 % 231
7. Община Павликени 7.19 % 411
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 249
9. Община Стражица 3.83 % 219
10. Община Сухиндол 0.78 % 45

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и размера на вноските на общините в проектобюджета за 2015 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2015 г., да бъде в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева).
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2015 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 10000
2. Община Велико Търново 26.71 % 7634
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019
4. Община Елена 2.84 % 812
5. Община Златарица 1.20 % 343
6. Община Лясковец 4.04 % 1155
7. Община Павликени 7.19 % 2055
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244
9. Община Стражица 3.83 % 1095
10. Община Сухиндол 0.78 % 223

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 12.12.2014 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 12.12.2014 г. на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2014 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2014 г., като вноската на държавата е в размер 2 000 лева (две хиляди лева), съобразно Писмо № 91-00-77 от 06.11.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие.
Приема вноските на общините в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2014 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 2000
2. Община Велико Търново 26.71 % 1527
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 804
4. Община Елена 2.84 % 162
5. Община Златарица 1.20 % 69
6. Община Лясковец 4.04 % 231
7. Община Павликени 7.19 % 411
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 249
9. Община Стражица 3.83 % 219
10. Община Сухиндол 0.78 % 45

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата и размера на вноските на общините в проектобюджета за 2015 г. на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2015 г., да бъде в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева).
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2015 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 10000
2. Община Велико Търново 26.71 % 7634
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019
4. Община Елена 2.84 % 812
5. Община Златарица 1.20 % 343
6. Община Лясковец 4.04 % 1155
7. Община Павликени 7.19 % 2055
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244
9. Община Стражица 3.83 % 1095
10. Община Сухиндол 0.78 % 223

3. По т. 3 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/