Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 535 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 535

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 524/23.10.2014 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 22.76/171.76 идеални части от имот, целият с площ 171.76 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 123 в кв. 8 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес: ул. „Бузлуджа” № 58, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1031/11.09.2014 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Сали Мустафов Токалиев в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 430.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN: BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново,
код за вид плащане: 445600.

Режийни разноски в размер на 20.00 лева, съгласно чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, да се заплатят по сметка на Община Лясковец:
IBAN: BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново,
код за вид плащане: 448007.

Местен данък в размер на 10.75 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по сметка на Община Лясковец:
IBAN: BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново,
код за вид плащане: 442500.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса „Административна услуга”, в размер на 25.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи на договор със Сали Мустафов Токалиев, за продажба на 22.76/171.76 идеални части от имот, целият с площ 171.76 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - 123 в кв. 8 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с административен адрес ул. „Бузлуджа” № 58, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1031/11.09.2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/