Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 532 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 532

ОТНОСНО: Избор на лице, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181, ал.2 от Закона за горите и чл.52, ал.2 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец, и при изпълнение чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заявление с вх. № М-853/12.11.2014 г. от инж. Александър Апостолов Атанасов.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Управлението на горските територии - собственост на Община Лясковец, да се осъществява от инж. Радослав Велев Славов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Удостоверение № 706/07.06.2012 г., въз основа на договор, съгласно чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за възлагане на управлението на горските територии - общинска собственост, с инж. Радослав Велев Славов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Удостоверение № 706/07.06.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/