Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 530 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 530

ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Програма за дейността на читалищата от община Лясковец за 2015 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/