Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 529 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 529

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва точка 12 от свое Решение № 417/12.02.2014 г., с нова подточка 12.3., със следното съдържание:

„12.3. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява със заем от:
1. банки и други финансови институции;
2. други източници – набирателната сметка на Община Лясковец.
Срок за възстановяване на ползваните средства за покриване на възникналия временен недостиг – до 31.01.2015 година.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/