Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 527 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 527

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и изискванията на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г., подписан между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно Приложение 2 към Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г., в размер на 110% от стойността на авансовото плащане, а именно: за сумата от 39 577,24 лева (тридесет и девет хиляди петстотин седемдесет и седем лева и двадесет и четири стотинки), със срок до шест месеца след изтичане срока на изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г., но не по-късно от 30.05.2015 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г. за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” и да ги представи пред Разплащателна агенция.

3. Определя срок на валидност (предявяване) на запис на заповед – 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г., сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - до 30.11.2015 г.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 27.11.2014 г., Протокол № 50, точка първа от дневния ред по доклад № РД-01-6104/20.11.2014 г., при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/