Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 526 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 526

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на общината и на председателя на общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2014 година, както следва:

- на територията на страната - двукратно пътуване до гр.София и еднократно пътуване до гр.Две Могили - общо 143.22 лева.
- в чужбина - еднократно пътуване до Унгария – 130.27 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, за третото тримесечие на 2014 година, както следва:

- на територията на страната - еднократни пътувания до гр.Трявна и до гр.София - общо 20.00 лева.
- в чужбина - еднократно пътуване до Унгария – 130.27 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/