Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 521 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 521

ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър превоз.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 0.75 лева на километър;
- Нощна тарифа – 0.85 лева на километър.

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 1.30 лева на километър;
- Нощна тарифа – 1.40 лева на километър.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/