Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 511 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 511

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Росен Георгиев Иванов за:

- заместник - председател на постоянната комисия „Етика, спазване на правилника, контрол на решенията”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/