Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 508 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 508

ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници 3 (три) години от датата на издаването му.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/