Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 505 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 505

ОТНОСНО: Приемане актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г. – Приложение № 3.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/