Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 501 / 28.08.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 501

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 489/31.07.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с получени допълнителни указания за изпълнение на изискванията на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г., подписан между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, свързани с установяване на краен срок на изпълнение на договора не по-късно от 31.05.2015 г. съгласно Приложение 2 от договора, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 489/31.07.2014 г. в частта на точка 1 от решението, касаеща срока за предявяване на запис на заповед, по следния начин:

„Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно Приложение 2 към Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г., в размер на 110% от стойността на авансовото плащане, а именно: за сумата от 45 211.10 лева (четиридесет и пет хиляди двеста и единадесет лева и десет стотинки), със срок до шест месеца след изтичане на срока на изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г., но не по-късно от 31.05.2015 г.”

2. Изменя свое Решение № 489/31.07.2014 г. в частта на точка 3 от решението, по следния начин:

„Определя срок на валидност (предявяване) на записа на заповед - 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г., сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - до 30.11.2015 г.”


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 28.08.2014 г., Протокол № 47, точка четвърта от дневния ред по доклад № РД-01-4282/21.08.2014 г., при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/