Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 498 / 28.08.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 498

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 година.

На основание чл.23, чл.24 и чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 година, като одобрява стратегическите приоритети, програмата за реализация и индикативната финансова таблица.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изпрати Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 година в Областния съвет за регионално развитие, както и в Единната информационна система за управление на регионалното развитие и пространственото планиране и портала за обществени консултации към Министерски съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/